Commitments for 2023 Season Begin

These players have committed to the 2023 Basketours USA season:


Andrew Rios- Palio Venkas

Edmond Myers- Palio Venkas

Aaron Brown- Palio Venkas

Kevon Clarke- Palio Venkas

Marquise English- Los Antelez

Jacob GONNERMAN- Neo Venkas

Keith Seldon- Neo Venkas

Nehemiah Hodges- Neo Venkas

Joe Burnett- Neo Venkas



The 2023 season will kick off January 27, 2023 in Las Vegas.